Hagley Catholic High School

School skirt – checked grey/navy